måndag 3 februari 2014

Malmö: Bryt upp segregationen

...bryt upp barriärer och motverka ojämlikheten
Segregationen har förstärkts av Malmös satsningar på exklusiva områden för de redan gynnade

Segregation skapas inte enbart genom att fattiga invandrare förpassas till ghettoliknande områden. Det sker också genom att så kallade resursstarka personer flyttar till kranskommunerna och skapar enklaver i villaområdena där eller genom att Malmö kommun storsatsar på ett avskiljt område som Västra hamnen för välbeställda skikt.

"Lite förenklat sammanfaller klass och etnicitet allt mer med var man bor i Malmö. Man bor i högre utsträckning med människor som liknar en själv. Andelen av befolkningen som bor i blandade områden var i majoritet i Malmö 1990. Närmare två tredjedelar bodde i (sådana) områden. Denna andel har fram till 2008 minskat till under hälften av befolkningen. Istället har det skett en märkbar ökning av befolkning i ... områden, dominerade av ekonomiskt resursfattiga och hög koncentration av födda utanför Västeuropa. Numera bor en majoritet av Malmös befolkning i sådana områden" (Malmökommissionens slutrapport s  71).

Segregationen blir ett problem när den sammanfaller med innanförskap och utanförskap och med delaktighet och brist på delaktighet. Malmökommissionen menar att Malmö måste ha som mål att stadsplaneringen ska bidra till att minska boendesegregationen.

Det räcker dock inte med områdesinriktade insatser utan det krävs också insatser som förmår att påverka inkomstojämlikheten i stort eftersom det är denna som varit drivande för segregationen.

Man menar vidare att Malmö kommun måste intensifiera arbetet med att blanda upplåtelseformer, bostadstyper, arbetsplatser och servicefunktioner. Man vill "omvandla barriärer till sammanlänkande områden" (bland annat genom att förvandla trafikleder till stadsgator) och ge bättre förutsättningar för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

Så vill man, mycket intressant, satsa på "två storslagna stadsförädlingsprojekt" - Amiralsstaden och "Bygga om Dialogen". Intressant därför att detta inbegriper satsningar på bland annat Rosengård och Lindängen och att projektens ambitionsnivå "ska motsvara satsningen inför Bo01 och omvandlingen av Västra hamnen".

Jag applåderar! Men inser också att det kommer att krävas ett hårt tryck underifrån för att få makthavarna att ta steg i den här riktningen.
Inga kommentarer: