söndag 23 februari 2014

Vad får krisen att vända?

...och det finansiella kapitalets nya roll

Andra delen om det internationella seminariet "När vänder krisen?"
Första delen hittar du här.

Francois Chesnais, tidigare OECD- och universitets-ekonom, från NPA presenterade en rapport om det finansiella kapitalets nya karaktär och roll i kapitalismen. Chesnais hävdade att det inte finns några endogena [interna] faktorer i kapitalismen, som kan garantera förutsättningarna för en ny uppgång, det finns helt enkelt inte kapitalförstöring i tillräcklig omfattning och i USA och Kina finns det inte en tillräckligt hård offensiv mot arbetarklassen. 

Chesnais menar istället att de motverkande faktorer, som Marx identifierade i Kapitalet, till profitkvotens fallande tendens, måste aktiveras. Dessa är följande: 

1. Ökning av utsugningsgraden 
2. Lönenedpressning under arbetskraftens värde 
3. Relativ överbefolkning
4. Förbilligande av det konstanta kapitalets olika beståndsdelar
5. Utrikeshandel

Chesnais menar att möjligheten att aktivera faktorerna har uttömts på kort sikt (se Chesnais presentation för en detaljerad motivering - dokument från seminariet här). Därför kommer vi att se en period av instabilitet i kapitalismen utan tecken på uppgång.

I debatten om Chesnais presentation ifrågasattes om det var möjligt att utnyttja möjligheter motverkande tendenser. För det första menade flera att man kan se en trend att råvarupriserna faller - som gör (4) möjlig. Dessutom fanns det diskussioner om möjligheten att öka medverkan av fler och fler människor i den globala kapitalistiska arbetskraften, vilket ökar (3). Förutsättningen är ett ökat inflöde av kapital till underkapitaliserade regioner, till exempel delar av Asien och Afrika - en sådan kapitalisering vore en aktivering av motverkande tendens (5). 

Omvänt fanns det enighet om att kapitalförstöring kommer att spela en avgörande roll om krisen ska vändas till en ny uppgång. Mer om detta senare.

Det finansiella kapitalets nya roll

Chesnais centrala bidrag bestod dock av en teoretisk analys av det finansiella kapitalet nya roll under kapitalismen. Chesnais hävdade att Hilferdings term finanskapitalet har en förnyad relevans för att förklara sambandet mellan de stora finansiella konglomeraten och de stora transnationella företagen. Men finanskapitalet (förstås här som de finansiella institutionerna, deras direktörer och aktieägare) är idag jämbördiga med transnationella företag (som också har stora finansiella institutioner och verksamheter), men har till skillnad från tidigare ett bestämmande inflytande i utvecklingsländerna och över små och medelstora företag. Samtidigt tog Chesnais det finansiella kapitalets olika former upp till behandling.

Till denna del av Chesnais presentation förekom en diskussion om karaktären på det finansiella kapitalets roll i förhållande till det produktiva kapitalet, men också om frågan om det finns en "finansiell utsugning" av arbetarklassen , som Lapavitsas och dos Santos och Ben Fine har hävdat i tidskriften Historical Materialism.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer: