måndag 3 mars 2014

Uttalande om Ukraina

...från Fjärde internationalen
En rörelse som kombinerade revolutionära och reaktionära element...

1. Den politiska krisen i Ukraina inleddes i november 2013 då president Janukovitj beslutade, under stark rysk press, att inte underteckna frihandelsavtal med EU. Regionernas parti hade drivit en officiell kampanj till förmån för ett sådant avtal under några månader. Det skedde i samband med en djup social kris och skuldkris som utsatte landet för påtryckningar från IMF. Det sätt på vilket beslutet fattades, genom presidentens personliga makt, ökade den folkliga rädslan för att en ny integration av Ukraina i ett storryskt regionalt projekt var bestämt och kunde förstärka trenden av repressiv oligarkisk makt och presidentmakt hos regimen som varit uppenbar sedan 2010.

Därför fanns det i krisen inte två tydliga läger eller program motsatta varandra utan splittringar och tvekan bland oligarkerna och eliten, även inom Regionernas parti självt. Och - trots kulturella, sociala och politiska skillnader mellan historiska regioner i landet - framväxten av massorna som en oberoende faktor som uttrycker "indignation" och misstro mot de politiska partierna - oavsett om det uttrycks genom direkt medverkan i Maidan-rörelsen (mer i väst och centrala delarna) eller genom passivitet (dominerar i östra rysktalande delen av landet).

En vecka av blodigt våld gav upphov till de protesterandes krav på omedelbara avgång för president Janukovitj. Han har inte störtats av en "statskupp": hans växande impopularitet blev till absolut avvisande efter det fruktansvärda i ett 80-tal döda, offer för hans krypskyttar som sköt på demonstranter med riktiga kulor. Efter månader av tvekan från presidenten mellan repression och dialog, ledde detta till hans djupa isolering inom sitt eget läger - parlamentet röstade för hans avgång medan en del av polisen och förmodligen armén förklarade i Kiev, liksom i andra regioner, att de var "på folkets sida", och hans flyg till Ryssland stoppades i Donetsk, i hjärtat av hans bastion.

2. Denna rörelse uppvisade från början en kombination av revolutionära (demokratiska, anti-elitistiska, självorganisation) och reaktionära element - det övergripande resultatet var och förblir en fråga om politisk och social kamp. Dessa funktioner är också djupt rotade i den aktuella karaktären av det nuvarande postsovjetiska ukrainska samhället (atomiserat, utan klassidentitet, med nedbrytning av utbildning och hegemoni av reaktionära nationalistiska idéer i samhället, i kombination med ett legitimt engagemang för nationellt oberoende och det dramatiska arvet från stalinismen).

Vi stödjer det folkliga missnöjet och strävan att leva fritt och anständigt, i en demokratisk stat och att bli av med en oligarkisk och kriminella regim, uttryckt i den så kallade Euro Maidan-rörelsen och i hela landet - samtidigt som vi är övertygade om att EU inte kan tillgodose sådana ambitioner.

Vi stödjer rätten för det ukrainska folket som helhet att besluta om och kontrollera internationella avtal som undertecknats - eller brutits - för dess räkning, vara sig med Ryssland eller med EU, med full insyn i deras politiska och samhällsekonomiska effekter.

Vi fördömer alla institutioner, internationella eller nationella politiska krafter, oavsett deras etiketter, som begränsar den fulla och fria bestämning av dessa val för befolkningen, antingen genom ekonomiska och finansiella diktat, genom drakoniska lagar och säkerhetsstyrkor, eller genom fysisk aggression som förhindrar fullständiga och pluralistiska uttryck för val och motsättningar. Ur den synvinkeln fördömer vi såväl extremhögerströmningar som säkerhetsstyrkorna, som ofta delar samma reaktionära, antisemitiska och våldsamt exklusiva nationalistiska ideologi.

Medan de största organiserade politiska krafterna för tillfället är högern och extremhöger, stöder vi de sociala och politiska krafter som försöker bygga en vänsteropposition inom denna rörelse. På så sätt har de vägrat att stanna utanför rörelsen och vägrat att identifiera hela rörelsen med dess högerextrema komponent. En sådan självständig inriktning har inneburit en svår konfrontation med fascistiska grupper och en inriktning att kämpa mot 25 år av privatiseringar som undertryckt sociala rättigheter oavsett vilka politiska partier som varit vid makten sedan självständigheten.

3. Sedan slutet för Janukovitj-regimen har massrörelsen i sig inget progressivt program för demokratiska, nationella och sociala frågor och saknar en arbetarrörelse (oberoende fackföreningar och politisk kraft bland arbetarna) - samtidigt som den är full av hopp om verkliga demokratiska, politiska och sociala förändringar. Oavsett resultatet av nästa val, kommer folkliga desillusioner att följa. Och oavsett avtal med EU, kommer de nya styrande partierna att fortsätta de sociala attackerna med eventuella interna konfrontationer som leder till sönderfall av landet. Alternativet till vänster måste bemöta dessa folkliga förhoppningar och illusioner med egna förslag på sociala, språkliga och demokratiska krav mot högerpartier av olika slag.

Vi hoppas att den ukrainska befolkningen kommer att finna sina egna former av självorganiserat uttryck för dess konkreta krav och misstro mot de dominerande partierna, i alla regioner i landet.

Översättning från International Viewpoint

Röda Malmö: Storrysk imperialism

DN SkD SkD2 SkD3 SkD4 NSK NSK2 NSK3 LT LT2

Bloggat: Svensson


Inga kommentarer: