måndag 27 oktober 2014

Vårt blod har samma färg

...det falska rasbegreppet
Rasismen har rötter i kolonialism och imperialism

Trots århundraden av ansträngningar för att forska i ämnet har man knappast gjort några framsteg eller kunnat bekräfta teorin om att det finns raser med specifika egenskaper eller brist på egenskaper jämfört med andra, det vill säga möjligheten till en "ras för sig".

Det var den före detta professionell boxaren, Reda Zam Zam, som använde citatet i den här artikelns rubrik, när han talade vid en demonstration mot den Islamiska Staten i Århus i september 2014. Han är flykting från Libanon. Detta ställer frågan: Kan mänskligheten delas in i raser? 

Men varför har det alls varit forskning, diskussion och försök att dela upp mänskligheten i raser istället för att bara säga att det finns en mänsklig ras, mänskligheten, homo sapiens? Den eviga jakten efter den "vetenskapliga rasismen", "rasforskning", verkar ha upphört på samma ställe, nämligen att det ligger något annat bakom. Att dela in människor i raser är från den vetenskapliga vinkeln absurt. Men ur politisk, ideologisk vinkel, har det - för vissa - ett syfte.

Kolonialismen som brott

När började denna uppdelning av människor i raser, att en ras kan vara en annan överlägsen? Den spanska erövringen av Sydamerika och förstörelsen av inhemska civilisationer, samt den transatlantiska slavhandeln, var avgörande för idén om de vitas - européernas - överhöghet. Det hände under det 16:e och 17:e århundradet och framåt. Den nya världen skulle erövras. Ursprungsbefolkningarna blev permanent alienerade i sitt eget land och levde i ett tillstånd av fullständig depersonalisering.

Afrikaner förslavades i denna koloniseringsprocess. Slaveriet blev legitimerat med rasbegreppet. Det var skillnad på människor. Några "raser" är överlägsna andra, några måste underkastas en överlägsen ras. Rasbegreppet blev med andra ord introducerat med kolonialismen, med imperialismen. Det handlade om ren och skär ekonomi, som också blev till ideologi - rasism, uppdelning av människor i raser. Ideologi i betydelsen falskt medvetande.

Afrikanerna blev en handelsvara som lades på fartyg och transporteras över Atlanten till plantagerna i den "nya världen". Fångade, stuvade samman på skeppen och sålda - om de nådde fram levande. 11 miljoner transporterades över Atlanten under 400 år. Under hela processen blev de utsattes för ett brutalt övervakningssystem, med ömsesidig rädsla, vilken berodde på just rasism.

På de nya kontinenter som erövrades blev ursprungsbefolkningen nästan utplånad eller dog till följd av våld och sjukdomar, som erövrarna förde med sig. Det koloniala systemet ledde till en kolonisyn som krävde rasism och måste motiveras av rasism. Den inhemska befolkningen, som inte utrotades, måste göras kristna. De skulle säga ja till de nya erövrarnas religion, som kom från Europa - även om den förvisso kom från Mellanöstern.

Befolkningen i erövrade områden upplevde likvideringen av sina egna värdesystem och kollapsen av kulturmönster. Befolkningarna kunde ingenting annat göra än att med ockupanterna erkänna "att Gud är på deras sida".

Söndra och härska 

Tidigare samhällen, såsom i det antika Grekland, hade också baserats på slaveri, men inte på hudfärg. Människor från olika delar av världen såg uppenbart främmande ut. De var märkliga, eller hur det nu än kunde uttryckas. Därmed inte sagt att det inte förekom någon diskriminering. Grekerna betecknade icke-greker som "barbaroi" - de som talade "bra, bra", det vill säga obegripligt. Men detta var inte någon konsekvent förnedrande beteckning då också vissa "barbarer" blev tillagda speciella egenskaper.

Under kolonialismen och imperialismen, med exploatering som funktion och mål, var rasismen en förutsättning, liksom det under hela kapitalismens historia har varit brukligt att sätta arbetare mot arbetare, bland annat genom att fokusera på färg, religion och etnicitet. Om arbetarklassen kunna splittras på grund av hudfärg, kunde exploateringen fortsätta till lägsta möjliga löner och arbetsvillkor. Ofta har etniska grupper och skikt av arbetarklassen varit dubbelt förtryckta, som lönearbetare och som medlemmar av en förtryckt folkgrupp. Om detta ignoreras kan det lätt leda till att upprätthålla förtrycket. Ett socialistiskt program för arbetarklassens frigörelse i USA måste därför även innehålla ett särskilt program för befrielsen av afroamerikaner.

I det brittiska imperiet, som en gång var det största i sitt slag, använde det härskande skiktet begreppet "den brittiska rasen", som hade rätt att erövra fler och fler områden och dominera andra människor. De skulle bringa "civilisation" till så många delar av världen som möjligt. 

Under Boerkriget 1899-1902, då det brittiska imperiet fördrev boerna, som var invandrare från Holland, kunna vinnare och förlorare vara överens om en sak. Kommendören för det brittiska imperiet, Alfred Milner, sa: "Den vite mannen måste härska, ty han är många, många steg över den svarte mannen, steg som det kommer att ta den senare århundraden att klättra."

Psykologiska skillnader

Det finns ingenting i litteraturen eller i erfarenheter från psykologiska kliniker och studier som ser något speciellt, till exempel i en svart persons psykisk sjukdom, eller att svarta fungerar psykologiskt annorlunda än andra människor. De psykologiska principer som främst känns igen genom studier av vita människor, gäller för alla oavsett hudfärg. Samma sak gäller när det kommer till psykisk sjukdom. 

Det är inte en distinkt psykologisk, fysiologisk eller biologisk skillnad. Skillnaderna härrör från det samhälle som skapar eller har skapat skillnader. Det är den specifika samhället som skapar kulturella mönster och allt annat som skapats av människan, vilket i sin tur kan skapa ett annat samhälle där all diskriminering och andra former av förtryck avskaffas. 

Den rasism som går ut över juden skiljer sig inte från den som går ut över den svarta. Ett samhälle är antingen rasistiskt eller icke-rasistiskt. En miljö är antingen rasistisk eller icke-rasistisk.

Typer av rasism

Som framgår ovan var det tal om vad som bara kan beskrivas som en biologisk rasism. Biologisk rasism baseras på antagandet att människor kan delas in i raser som inte bara har olika fysiska egenskaper. Mentala och moraliska egenskaper är också inbegripen i samma "forskning", samma teoribildning. Av sådana teorier följer logiskt att det finns en skiktning, en hierarkisk relation "mellan raserna." 

Det finns också vad som kan kallas kulturell rasism. Den har blivit allt vanligare i dag än den biologiska rasismen. Den viktigaste punkten här är att människor är så olika att integration, att leva tillsammans i samma samhälle, inte är möjligt att praktisera på grund av religion, kultur, moral eller etnicitet. Här finns det dock inga fasta hierarkier, men en tendens att underordna andras kulturer i förhållande till den egna, och det innebär i praktiken i Danmark den danska, vad det nu än kan vara.

Invandrare, flyktingar och deras ättlingar uppdelas genom sitt ursprung i västerländska och icke västerländska länder. Återigen ett hierarkiskt synsätt. Denna rasism-form kan också kallas strukturell rasism, där en grupp människor görs till ett problem enbart på grund av sina etniska rötter. Något som kan vara svårt att upptäcka, eftersom det kan vara som en inrotad praxis. 

Institutionell rasism är också värd att nämnas. Det innebär att det finns rasistiska föreställningar inbyggda i lagstiftning, regler och praxis för offentliga myndigheter i ett givet land. Det minskar vissa etniska eller religiösa gruppers rättigheter.

Det kan också kallas eller åtminstone ligga nära strukturell rasism, när till exempel en kommunal skola stängs på grund av för många barn i etniska minoriteter. Sådana metoder kan omfatta testning och tvångsspridning av dessa barn som kommer att förlora sin lokala skola. Liksom bostadsområden där till exempel politiker inför en politik med kvoter. 

Förutom allt detta, kan det finnas olika typer av vardagsrasism - vanligen nedsättande kommentarer och anmärkningar om andra etniska grupper. 

Varje typ av rasism måste bekämpas med konkreta politiska initiativ och aktiviteter. En viktig förutsättning är just att inte tänka i raser, i rasbegreppet, men etnicitet vid behov. Att inte acceptera begreppet "ras" eftersom det är värdelöst, diskriminerande och blockerande för att utveckla en "mänsklighet för alla".

En mänsklighet

Allt detta medför eller kan medföra rasism och hat mot vissa grupper eller större befolkningsgrupper. Diskriminering, utanförskap och våld kan bli resultatet, som vi kunnat se flera gånger i historien och i nuet - även i Danmark. 

En förutsättning för att bekämpa alla former av rasism, är bara att inse att mänskligheten kan inte delas upp i "raser", och se mänskligheten som den mänskliga rasen. Som utgångspunkt för att arbeta tillsammans för att övervinna, överskrida den kapitalismen som är orsaken till rasismen, som beskrivs i den här artikeln.

När kolonialismen - den expanderande kapitalismen på global nivå - skapade sitt herradöme, blev "vetenskapliga argument" använda för att legitimera slaveri och utnyttjande av kolonierna. När frigörelsen från denna kolonialism, från imperialism, sker, finns det ingen motsvarighet. Ett folk som startar en befrielsekamp, rättfärdigar sällan rasism. De förtrycktas kamp försiggår i regel på en mycket mer mänsklig nivå. 

Kulturer kan mötas och berika varandra när förtryckarsystemen brutits ner. Tills dess måste rasism bekämpas på alla nivåer. Så är frågan om rasismbegreppet kan användas när raser inte existerar. Är det bara för att upprätthålla rastänkandet? För vårt blod har samma färg. Det finns en mänsklighet - homo sapiens - på en jord!

En artikel av Svend Vestergaard Jensen i danska Socialistisk Information
Översättning: Röda Malmö


Inga kommentarer: