torsdag 13 november 2014

EU:s recept för att koka jorden

...de styrande fortsätter att driva uppgiften framför sig
Jordens vänner i Danmark, Sverige och Europa kommer med svidande kritik

EU:s mål för att minska utsläppen av växthusgaser, utveckla förnybar energi och energieffektivitet är långt från EU-ländernas rimliga andel av den globala uppgiften.

EU-toppmötet landade på en helt otillräcklig överenskommelse om energi och klimat. Minst 40 procent minskning av CO2-utsläppen, 27% förnybar energi och 27% energieffektivisering (icke bindande).

Detta hänger inte alls samman med det 2-gradersmål som maximal global uppvärmning som EU självt har anslutit sig till i många år. Det räcker inte heller för att styra investeringar i energisektorn över i en grön omställning.

Problemet är att EU redan 2020 borde ha haft minst 40 procent minskning av utsläppen som ett mål och inte bara 20 procent. År 2030 borde EU minskat med 80 procent. 

"EU sätter upp ett överordnat 2-gradersmål, vilket innebär en mycket stram budget för växthusgaser, om man lyssnar på klimatforskningen. Men sedan antar man politiska mål för 2020 och nu för år 2030, som inte kan uppfylla målet", säger Palle Bendsen från danska NOAH energi- och klimat.

"Vi har sagt det gång på gång: Det är inte de avlägsna målen för 2050 som är det viktigaste, utan vägen dit, dvs de totala utsläppen över tid som bör styra politiken och fastställa milstolpar för 2020, 2030 och så vidare. EU fortsätter att driva uppgiften framför sig så att den blir helt omöjligt att lyfta när vi når 2030. Det EU nu har beslutat, är långt ifrån ett rättvist bidrag till att vi undviker en global temperaturstegring väl över 2 grader. Snarare är det ett recept för att koka jorden".

EU:s medlemsstater ignorerar klimatforskningen och lyssnar mer på den mest förorenande delen av industrin än på klimatforskningen.

"Det finns en grundläggande brist på förståelse för vad som är viktigt i det som klimatforskningen berättar, både bland politiker och i media och allmänheten generellt, trots många år av klimatdebatt" fortsätter Palle Bendsen.

Så vad?

I Danmark måste vi föregå med gott exempel för att fortsätta visa att effektiv energianvändning och utbyggnad av förnybar energi kan ge stora fördelar för miljö, energisäkerhet, politiskt oberoende, demokrati och sysselsättning. NOAH yrkar på att det sker med största möjliga grad av lokalt samägd energi från förnybara energikällor.

Och regeringen måste lägga maximal vikt vid att lyfta målen för EU och få högre bindande mål i de internationella klimatförhandlingarna.

En översättning från NOAH, Friends Of The Earth Denmark

Liknande uttalanden finns från Jordens vänner i Sverige och Friends of the Earth Europe

Bloggar om politik, klimat  Intressant


Inga kommentarer: