söndag 9 november 2014

Klimatlarm kräver antikapitalistiskt alternativ

...regeringarna inne på felaktig väg
Förbränning av fossila bränslen är huvudorsaken till global uppvärmning

Varningarna från FN:s klimatpanel är starkare än någonsin, men regeringarna är på väg mot en överenskommelse som är ekologiskt otillräcklig, socialt orättvis och teknologiskt farlig.

Artikel av Daniel Tanuro, belgisk agronom och miljöskribent. Röda Malmös översättning från danska Socialistisk Information.

FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade 2 november den sammanfattande rapporten för femte utvärderingsrapporten och dess medföljande sammandrag för beslutsfattare (Not 1). Diagnosen var knappast en överraskning för någon:

• Den globala uppvärmningen pågår, det är i första hand på grund av förbränning av fossila bränslen, och dess negativa effekter är mycket större än de positiva effekterna.
• Det är förmodligen fortfarande möjligt att förhindra att den genomsnittliga temperaturökningen kommer att överstiga 2°C över den förindustriella tiden, men de åtgärder som vidtagits under de senaste 20 åren, leder oss direkt mot en uppvärmning på mellan 3,7 och 4,8° (mellan 2,5 och 7,8° med hänsyn tagen till klimatosäkerheten), vilket resulterar i "hög till mycket hög risk för allvarliga, omfattande och oåterkalleliga konsekvenser."

En påtaglig oro

Bedömningen i denna femte rapport är inte fundamentalt annorlunda än tidigare, men noggrannheten i varningarna ökar, det kastas ljus på områden som tidigare var oklara, och författarnas oro framstår tydligare än någonsin. Uttrycket "så gott som säkert" (mer än 99 procents sannolikhet) används allt oftare, när man beskriver graden av sannolikhet för det ena eller andra fenomenet. Ökad upptining av permafrosten och den fortsatta ökningen av havsnivån under många århundraden anses till exempel vara "så gott som säkert", även i händelse av en drastisk minskning av utsläppen.

Rapporten håller en "objektiv", vetenskaplig ton, men det är ändå ett varningsrop som IPCC här avger. Experternas oro är påtaglig. Det betonas att sammanfattningen för beslutsfattare har ett avsnitt om den ökade risken för "abrupta eller irreversibla förändringar" efter 2100. Den säger till exempel att "tröskeln för bortsmältning av Grönlands istäcke, vilket skulle höja havsnivån upp till 7 meter över tusen år, eller mer, är större än 1 grads global uppvärmning, men under 4 grader". På lång sikt eliminerar en begränsning av uppvärmningen till 2°C inte helt risken för en extremt djupgående omvälvning av "jordens ekosystem." (not 2)

Fossila bränslen är huvudorsaken

Medierna lämnar regelbundet nyheter som pekar på klimateffekterna av metan från idisslare eller CO2-utsläpp från avskogning. Dessa meddelanden är inte utan substans, men IPCC-rapporten sätter saker i rätt proportioner, "CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen och industriella processer stod för 78% av de totala utsläppen av växthusgaser under perioden 1970-2010, med en lika stor andel från 2000 till 2010. "Ett diagram över olika gaser andel 1970-2010 bekräftar att det är där det största problemet är: användningen av kol, olja och naturgas som energikällor (se nedan, källa: IPCC).


Detta konstaterande är avgörande när det gäller att utveckla lösningar. IPCC:s experter har sammanfattat den befintliga litteraturen om modeller för "begränsning" av den globala uppvärmningen. De skiljer mellan åtta scenarier, beroende på vilken nivå den atmosfäriska koncentrationen av växthusgaser stabiliseras på i slutet av detta århundrade. För vart och ett av dessa scenarier visar en tabell de utsläppsminskningar som skall uppnås senast 2050 och 2100, samt sannolikheten för att temperaturökningen jämfört med förindustriell tid ska hålla sig under en viss nivå (1,5°, 2°, 3°, 4°) under loppet av detta århundrade. I vart och ett av dessa scenarier spelar en minskning av CO2-utsläppen från förbränning av fossila bränslen en central roll.

Fortsättning följer

Noter:
[1] FN: s klimatpanel (IPCC) består av tre arbetsgrupper som fokuserar på: 1) vetenskapen om klimatförändringar, 2) effekter och anpassning, 3) begränsningsstrategier. Var och en av dessa arbetsgrupper utarbetar en rapport, och var och en av dessa rapporter leder till en sammanfattning för beslutsfattare. Därefter sänds en sammanfattande rapport, även med en sammanfattning för beslutsfattare. Rapporterna skrivs av forskare. Sammanfattningar för beslutsfattare skrivs i samarbete mellan forskare och företrädare för staterna, och därmed de är bindande för regeringarna.

[2] På kort sikt (2100) skulle det förmodligen (dvs med mer än 66 procents sannolikhet) vara möjligt att begränsa havsnivåhöjningen år 2100 till cirka 40 centimeter. Men denna projektion inkluderar inte upplösningen av den mest sårbara delen av inlandsisen i Antarktis. Två amerikanska forskarlag drog för ett halvår sedan slutsatsen att denna upplösning har startat, är omöjlig att stoppa och kommer att leda till en oundviklig höjning på 1,8 meter under de närmaste 300-400 åren.

Bloggar om politik, klimat, miljö

Intressant

Inga kommentarer: