tisdag 2 december 2014

Vad ska man ha vänstern till?

...och hur når vi målen?

Som socialister är vår överordnade målsättning att avskaffa utsugning, förtryck och alienation. Det kräver att vi avskaffar kapitalismen och ersätter den med ett nytt samhällssystem, socialismen, där arbetarklassen och dess allierade har övertagit makten.

Med socialismen får vi möjlighet att lösa samhällets problem på demokratisk väg och utveckla människors resurser och teknikens möjligheter till gagn för det stora flertalet - istället för att vara underordnade en rik och mäktig elit och marknadens nycker.

Detta skapar grunden för en fortsatt omgestaltning av samhället fram mot ett klasslöst samhälle.

Revolutionens nödvändighet

Socialismen kan inte införas gradvis. Om kapitalets makt över samhället och marknadsmekanismerna på allvar skulle bli utmanade så uppstår en kris som bara kan lösas på ett av två möjliga sätt:
- antingen återfår kapitalismen sina krafter och återtar sin makt över samhället
- eller så övertar arbetarklassen makten och börjar bygga en grundläggande annorlunda styrning av produktion och ekonomi, en demokratiskt organiserad och planerad ekonomi.

Kapitalistklassen har stora materiella och maktmässiga privilegier med hjälp av sitt ekonomiska system och maktapparaten i staten och kan försvara sitt utsugarsystem med så stor kraft att det är nödvändigt med en samlad och slutgiltig uppgörelse med denna samhällsklass.

En samlad och koncentrerad uppgörelse med borgarklassen och dess statsapparat - det är det som kallas revolution. Det innebär bland annat nationalisering av ekonomins kommandocentraler, banker och storföretag, och etablerandet av alternativa folkliga maktorgan.

Förutsättningar för revolution

Några centrala förutsättningar för en socialistisk revolution (det finns naturligtvis flera):

Att arbetarklassen och andra undertryckta är aktivt handlande och välorganiserade i en koordinerad massrörelse, som inte låter sig bromsas av den härskande klassens motstånd, utan medvetet tar de nödvändiga stegen mot kapitalismens avskaffande.

Att det i denna massrörelse finns en välorganiserad och på förhand respekterad socialistisk organisation, som mot bakgrund av en marxistisk analys av situationen och den revolutionära rörelsens erfarenheter i varje fas av kampen kan peka på det nödvändiga nästa steget och de metoder som behövs. 

Att den socialistiska rörelsen redan före revolutionen har gått i spetsen för att utveckla bredast möjliga organisationsdemokrati, inklusive socialismen som ett positivt alternativ - dvs i konfrontation med diverse andra krafter som bara vill införa andra former av förtryck och/eller en modifierad version av kapitalism.

Att det existerar en demokratisk och revolutionär internationell organisation, som är i stånd till att fortsätta och utvidga kampen på ett globalt plan samt förhindra nationell isolering av de revolutionära krafterna.

En fri översättning av delar av ett dokument från danska Socialistisk Arbejderpolitik, en organisation som verkar inom Enhedslisten.


Inga kommentarer: