torsdag 16 april 2015

Arabvärlden: Stora klassklyftor

...makt, rikedom och ojämlikhet
Växande klassklyftor framkallade de folkliga protesterna

Fyra år efter att massuppror störtade de förstelnade regimerna i Tunisien och Egypten kan det tyckas att de ursprungliga förhoppningar som representeras av dessa rörelser ligger i spillror. Libyen, Syrien, Jemen och Irak förblir fast i blodiga väpnade konflikter som lett till hundratusentals döda och miljontals fördrivna inom och över gränserna. 

I det pendlande fallet Egypten är militärstyre tillbaka genom det våldsamma krossandet av protesterna, gripandena av uppskattningsvis 40.000 personer och återuppbyggnad av de repressiva strukturerna från Mubarak-eran. På andra håll ser enväldiga regeringar ut att sitta säkrare i sadeln idag än på många år.

Vid bedömningen av nuläget måste vi emellertid se bortom krig, fördrivningar och sekterism. De arabiska upproren var inte bara en kamp mot auktoritärt styre; de var oundvikliga insvepta med en flera decennier lång stagnation i levnadsvillkor och djupgående skillnader i rikedom och makt. Utan att ta itu med dessa socioekonomiska rötter till regionens nedgång finns det ingen väg ut ur det nuvarande dödläget.

Även före 2008-9 års globala ekonomisk kris rankades den arabiska världen i otaliga utvecklingsindikatorer nära botten av världen. Den genomsnittlig arbetslösheten för Egypten, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien och Tunisien var högre än någon annan region i världen, samtidigt som arbetskraftsdeltagandet var det lägsta (mindre än hälften av befolkningen). För arabvärlden som helhet rankades ungdomens och kvinnornas arbetskraftsdeltagande också längst ner på jordklotet. Dessutom, de som faktiskt var sysselsatta tenderade att ha otrygga, lågavlönade informella jobb; länderna i Nordafrika, till exempel, hade en av de snabbast växande informella sektorerna någonstans på planeten. Det finns mycket annan statistik som denna som vittnar om fattigdom, undernäring, analfabetism och andra mått på sociala förhållanden; detta är trender som har förblivit i stort sett oförändrade i över två decennier.


Nyckeln till att förklara dessa resultat är den av IMF och Världsbanken sponsrade ekonomiska politik som arabiska regeringar för sedan 1980-talet. Naturligtvis fanns det viktiga skillnader i takt och omfattning, men så gott som alla arabstater började genomföra standardmenyn för nyliberal politik: nedskärningar av sociala utgifter, privatisering av mark och andra statliga tillgångar, avreglering av arbetsmarknaden, ekonomisk och handels-liberalisering och så vidare. Denna politik har fokuserat på att främja tillväxten inom den privata sektorn, gjort fler och fler människor beroende av marknaden och samtidigt eroderat olika former av kollektivt socialt stöd. Västerländska stater applåderade och drev på; ja, mönstergossen för arabisk nyliberalism, Mubaraks Egypten, kröntes till världens "toppreformator" av Världsbanken under 2008.

Det var inte alla som förlorade på denna politik. Faktum är att för flera viktiga länder inträffade den växande fattigdomen i tandem med hög ekonomisk tillväxt, vilket visar att rikedom flyter mot någon och bort från andra. I Marocko, Egypten, Tunisien och Jordanien, till exempel, ökade den reala BNP per capita konstant från 2003 fram till början av den globala krisen under 2008, samtidigt som börserna steg häftigt. Med hänvisning till Egypten, har FN som nyligen blivit förbryllat över samexistensen av dessa två trender - växande rikedom å ena sidan och växande fattigdom å den andra - hävdat att detta utgör en "paradox" och ett oväntat resultat av ekonomiska standardmodeller.


Den förmodade paradoxen försvinner emellertid när vi förkastar "positiv summa", "ömsesidigt gynnsamma" antaganden om hur marknaderna fungerar. När det sociala och ekonomiska livet blir mer djupt inbäddat i marknadsförhållandena, tenderar de som har mest makt på dessa marknader att gynnas. Resultatet är polarisering och ojämlikhet, inte en enhetlig nedåtgående spiral (eller, faktiskt, en stadigt uppåtgående stigning) upplevd lika av alla. I detta avseende har den nyliberala erfarenheten i arabvärlden inte varit unik; samma mönster kan ses över hela världen.

Denna polarisering av rikedom och makt är avgörande för att förstå de sociala rötterna till enväldet i Mellanöstern. Som tjänarinnor av de nyliberala reformerna har enväldiga härskare inte bara berikat sig själva och sina allierade eliter utan också undertryckt eventuell inhemsk opposition till denna politik. Samtidigt agerade de som pålitliga partners för den västerländska politiken i regionen och tog emot gott ekonomiskt, politiskt och militärt stöd i gengäld. Problemet är alltså inte bara "politiskt"; det vill säga förekomsten av korrupta och nepotistiska härskare. Snarare är det så att dessa former av politiskt styre återspeglar, skyddar och förstärker skillnaderna i socioekonomisk makt. Politik och ekonomi har smält samman.

De ökande klyftorna i makt och rikedom visar sig inte bara inom gränserna för de enskilda arabstaterna; de är också uppenbara på regional nivå, framför allt mellan Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) å ena sidan och andra arabländer å den andra. Dessa regionala hierarkier har blivit större i kölvattnet på den senaste tidens många politiska, sociala och ekonomiska kriser och illustrerar återigen att effekterna av krisen måste också delas upp mellan vinnare och förlorare.


Enligt en rapport i oktober 2014 från Institute of International Finance, ökade utländska nettotillgångar (brutto utländska tillgångar minus utlandsskuld) för GCC-staterna från $ 878 miljarder under 2006 till en prognos på $ 2270 miljarder i slutet av 2014. Detta kan jämföras med en nedgång i de utländska nettotillgångarna i Egypten, Syrien, Jordanien, Libanon, Tunisien och Marocko, från ett överskott på 11 miljarder dollar 2006 till ett prognostiserat underskott på $ 46,7 miljarder i slutet av 2014. Likaså under 2014, de sex staterna i GCC uppskattades ha ett totalt överskott i bytesbalansen på strax under $ 300 miljarder (17 procent av deras BNP), mer än fyra gånger där de stod 2009. Under samma period nådde bytesbalansen i Egypten, Syrien, Jordanien, Libanon, Tunisien och Marocko uppskattningsvis totalt underskott på $ 25,9 miljarder år 2014 (-4,6 procent av BNP), jämfört med ett underskott på $ 18,8 miljarder under 2009 (-4.3 procent av BNP).

Inom GCC växte den privatägda förmögenheten med 17,5 procent per år 2010-2014, det totala dollarbeloppet fördubblades under denna period. Upp till 5100 Gulf-familjer beräknas hålla mer än 500 miljoner dollar per hushåll i likvida medel; deras kombinerade totala tillgångar överstiger $ 700 miljarder. Denna siffra, det bör noteras, inkluderar inte så kallade "illikvida" tillgångar såsom fastigheter, affärskapital eller objekt som konstverk.

Återigen finner vi bevis på de ömsesidigt förstärkande trenderna av växande ojämlikhet och växande rikedom, denna gång duplicerad på regional nivå. Medan konsekvenserna av den senaste tidens nedgång i de globala oljepriserna återstår att se, den mycket verkliga potentialen för ytterligare nedgång i kärnområdena i världsekonomin - framför allt i Europa - innebär att denna regionala polarisering sannolikt kommer att förbli ett ständigt närvarande inslag i den samtida situationen.


Att se dessa skillnader i makt och rikedom är nödvändigt för att förstå kontrarevolutionen och har gett en grogrund för tillväxt av sekterism. Naturligtvis försöker de olika formerna av utländska och regionala interventioner - politiska, ekonomiska och militära - alltid att blockera varje grundläggande utmaning mot den regionala ordningen. Det förutsägbara resultatet av Västs förstörelse av Irak under de senaste två decennierna har bidragit till uppkomsten av sekteristiska islamistiska grupper. I Syrien beklagar Assad-regimens blodiga hand medvetet dessa processer och verkar ha vunnit tyst stöd från väst.

Men under alla dessa händelser har vänstern och progressiva röster förblivit i stort sett marginella och alltför lätt styrts av en manikeisk politisk världsbild eller illusioner om sin egen "patriotiska bourgeoisie". Utan att ställa frågor om social och ekonomisk rättvisa och presentera ett alternativ till den marknadsstyrda politiken de senaste decennierna, finns det litet hopp om att bygga en progressiv pol som är motståndare till både den befintliga eliten och den katastrofala sekterismen. Detta är inte bara en ekonomisk fråga, utan en i huvudsak djupt politisk; en som måste omfatta utmaningen av kotteriet av högt uppsatta politiska och militära företrädare, rika affärsmän och stora företag som fortsätter att dra nytta av status quo.

En översättning från International Viewpoint. Skribenten heter Adam Hanieh och är bland annat lektor i utvecklingsstudier vid University of London.Inga kommentarer: