tisdag 21 juli 2015

Grekland: Ett alternativ till kapitulation

...en annan och bättre väg är möjlig
Det hade varit fullt möjligt att hålla fast vid folkomröstningen

En artikel av Eric Toussaint (översättning från International Viewpoint)

Genom en folkomröstning den 5 juli 2015, som initierats av Alexis Tsipras regering och det grekiska parlamentet, avvisade det grekiska folket med överväldigande majoritet åtstramningsåtgärder som förelagts av de institutioner som är kända som trojkan. Det var en fantastisk seger för demokratin.

Men överenskommelsen från måndagen den 13 juli kommer att leda till nya åtstramningsåtgärder under flera år. Detta motsäger helt det grekiska folkets vilja så som den kom till uttryck i folkomröstningen. Under natten mellan den 15 och 16 juli antogs den tack vare stöd av fyra högerpartier (PASOK, Potami, Ny Demokrati och Oberoende greker) som röstade med Tsipras medan 32 parlamentsledamöter från Syriza röstade emot och sju lade ner sina röster.

Avtalet tvingar Syriza att överge viktiga åtaganden som gjordes under valkampanjen i januari, vilket ledde till sin historiskt viktig seger. Syriza har bindande ansvar gentemot det grekiska folket och det är tragiskt att det inte har respekterats, särskilt eftersom folket visade mycket tydligt sitt stöd både den 25 januari och den 5 juli år 2015.

Syriza valdes på löftena om ett brott med åtstramningspolitiken

Den grekiska regeringens eftergifter till borgenärerna inkluderar sänkta pensioner (Syriza hade lovat att återställa en 13:e månad för personer som får pension på mindre än 700 euro per månad) och en förlängning av pensionsåldern; lönerna förblir återhållsamma; relationerna på arbetsmarknaden blir mer osäkra; det kommer att bli en ökning av indirekta skatter, inklusive de som betalas av lägre inkomsttagare; fortsättning och påskyndande av privatiseringar; ansamling av nya illegitima skulder för att betala tidigare skulder; överföring av värdefulla grekiska tillgångar till en oberoende fond; avstå ytterligare centrala delar av suveränitet, vilket ger ett övertag för borgenärerna i fråga om den lagstiftande makten, etc.

I motsats till påståendena om att Grekland i utbyte mot dessa skadliga eftergifter kommer att få tre års respit och kommer att avsevärt öka sin ekonomiska verksamhet, kommer det i praktiken vara omöjligt att skapa det primära skattemässiga överskott som tillkännagavs i planen med tanke på den fortsatta kontrollen över hushållens köpkraft och de offentliga utgifterna.

Skadliga följder är oundvikliga: inom ett par månader eller senast i början av nästa år, kommer borgenärerna attackera de grekiska myndigheterna för underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden när det gäller primära budgetöverskott och kommer att införa nya krav. Varken det grekiska folket eller deras regering kommer att få någon respit. Borgenärerna kommer att hota med ett stopp för utlovande utbetalningar om nya åtstramningsåtgärder inte genomförs. De grekiska myndigheterna kommer att fångas i en spiral av eftergifter.

Sanningskommissionen för den offentliga skulden, upprättad av ordföranden för det grekiska parlamentet, har dokumenterat i sin preliminära rapport, som offentliggjordes den 17 och 18 juni 2015, att skulden som hävdas av de nuvarande fordringsägare måste betraktas som orättmätig, olaglig och motbjudande. Kommittén har också visat att dess återbetalning är ohållbar. På grundval av argument som härrör från internationell och nationell lagstiftning, borde den grekiska regeringen ha fattat ett suveränt beslut att avbryta återbetalning för den tid som en skuldrevision kräver. Ett sådant uppskov med återbetalningarna är fullt möjligt.

Folkomröstningen var ett överväldigande stöd för en utmaning av eu-eliten

Sedan februari 2015 har Grekland betalat € 7 miljarder till fordringsägarna utan att få de € 7,2 miljarder som tidigare överenskommits för räddningsprogrammet som avslutades den 30 juni 2015. Andra belopp som skulle ha betalats ut till Grekland har inte överförts: den ränta som ECB tjänat på grekiska värdepapper, den förväntade balansen för rekapitalisering av banker, etc. Om Grekland ställer in återbetalningarna till sina internationella långivare, det kommer att spara nästan 12 miljarder € till slutet av 2015 och fordringsägarna skulle tvingas att göra eftergifter. En radikal minskning av skulden kan leda till antingen förhandlingar eller avståndstagande.

I motsats till det utbredda påståendet att inställda betalningar skulle resultera i exit från euron, skulle det ha varit möjligt att stanna i euron om en rad suveräna åtgärder för självförsvar och ekonomisk återhämtning, som en strikt kontroll av banker, valuta och beskattning (se nedan) hade genomförts. Det skulle ha varit fullt möjligt att undfly ECB:s, Eurogruppens och EU:s oacceptabla och illegitima förelägganden. Tsipras-regeringen beslutade annorlunda, och detta har lett till en tragisk underordning under EU:s övervakning, till mer åtstramning och utförsäljning av det grekiska nationella kulturarvet.

Det står nu klart att förhandlingar inte kan övertyga Europeiska kommissionen, IMF, ECB och de nyliberala regeringarna i andra europeiska länder att vidta åtgärder som respekterar rättigheterna för grekiska medborgare eller för människor i allmänhet. Folkomröstningen den 5 juli, som dessa institutioner var häftigt emot, övertygade dem inte. Tvärtom, i strid med grundläggande demokratiska rättigheter, har den radikaliserat deras krav. Utan att vidta starka och självständiga åtgärder för självförsvar, kommer de grekiska myndigheterna och det grekiska folket inte att kunna sätta stopp för kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås av borgenärerna. En mängd åtgärder bör vidtas på EU-nivå för att återupprätta social rättvisa och sann demokrati. Tekniskt sett är det inte svårt, men det bör noteras att med den maktbalans som råder i Europeiska unionen, kan länder med progressiva regeringar varken hoppas att höras eller stödjas av Europeiska kommissionen, ECB, eller den europeiska stabilitetsmekanismen.

Trojkan degraderar Grekland till en eu-koloni

Tvärtom, dessa institutioner samt IMF och de nyliberala regeringarna motsätter sig aktivt det nuvarande grekiska experimentet för att visa alla människor i Europa att det inte finns något alternativ till den nyliberala modellen. Men om de grekiska myndigheterna vidtar kraftfulla åtgärder kan de få äkta eftergifter eller helt enkelt tvinga institutionerna att erkänna de beslut som fattas. Det är också viktigt att hitta en alternativ strategi genom att inleda massiva folkliga mobiliseringar i Grekland och i andra europeiska länder. De grekiska myndigheterna kan dra nytta av det för att motarbeta försöken att isolera dem - försöka att motsätta sig förändring till förmån för social rättvisa. I sin tur, skulle en sådan ståndpunkt från den grekiska regeringen stärka folkliga mobiliseringar och uppmuntra mobiliserade människor att lita till sin egen styrka.

På toppen av den inställda betalningen av den illegitima, olagliga, motbjudande och ohållbara skulden, finns här ett antal alternativ till villkoren i avtalet mellan Tsipras och långivarna, som snarast kan lämnas in till en demokratisk debatt och som sannolikt kommer att hjälpa Grekland att återhämta sig:

1. Den grekiska staten är den i särklass största aktieägaren i de stora grekiska bankerna (representerar mer än 80% av den grekiska banksektorn) och den bör därför ta full kontroll över bankerna i syfte att skydda medborgarnas besparingar och öka inhemska lån för att stödja konsumtionen. För det första bör staten använda sin majoritetsandel i bankerna och förvandla dem till företag inom den offentliga sektorn. Då skulle staten kunna organisera en ordnad avveckling av dessa banker och samtidigt säkerställa skyddet av små aktieägare och sparare (garantera insättningar upp till 100.000 €). Staten skulle ha stått för rensning av bankerna från stora privata aktieägare, som har orsakat krisen och sedan utnyttjat offentligt stöd. För att göra detta skulle staten ha varit tvungen att ta en del av sina tillgångar som sträcker sig långt bortom banksektorn. En "dålig bank" skulle ha skapats för att isolera och hålla giftiga tillgångar i syfte att likvidera dem. De ansvariga för bankkrisen borde ha stämts för att betala en gång för alla. Finanssektorn måste städas upp noggrant för att kunna tjäna folket och den reala ekonomin.

2. De grekiska myndigheterna bör upprätta kontroll över centralbanken. Yannis Stournaras, nuvarande VD (utsedd av regeringen genom Antonis Samaras), investerar all sin energi för att förhindra de förändringar som människor kräver. Han är en trojansk häst som gagnar intressena hos stora privata banker och nyliberala europeiska myndigheter. Centralbanken i Grekland bör istället tjäna intressen hos den grekiska befolkningen.

3. De grekiska myndigheterna har också möjlighet att skapa en elektronisk valuta (i euro) för internt bruk i landet. De offentliga myndigheterna skulle kunna höja pensioner och löner i den offentliga sektorn och ge humanitärt bistånd till människor genom att öppna kreditkonton för dem i elektronisk valuta som kan användas för flera typer av betalning: el- och vattenräkningar, betalning för transporter och skatter, inköp av mat och basvaror, etc. I motsats till grundlösa fördomar, skulle även privata företag göra klokt i att frivilligt acceptera elektroniska betalningsmedel eftersom det gör det möjligt för dem att sälja sina varor och göra betalningar till regeringen (betalning av skatter och för olika offentliga tjänster de använder). Skapandet av denna elektronisk valuta skulle minska landets behov av euro. Transaktioner i denna elektronisk valuta skulle kunna göras med hjälp av mobiltelefoner som är fallet i dag i Ecuador.

4. Restriktioner för kapitalflöden måste upprätthållas medan priserna på konsumtionsvaror måste kontrolleras.

5. Privatiseringsbyrån måste upplösas och ersättas av en nationell kapitalförvaltningsbyrå (med ett omedelbart stopp för privatiseringar) som ska vara ansvarig för att skydda offentliga tillgångar och samtidigt generera intäkter.

6. Nya åtgärder bör vidtas för att uppnå mer skatterättvisa, förstärka de som redan vidtagits, bland annat genom att ta ut höga skatter på de rikaste 10% av befolkningen (särskilt den rikaste 1%), både på deras inkomst och tillgångar. På samma sätt skulle det vara fördelaktigt att väsentligt öka skatten på de stora företagens vinster och dra tillbaka skattelättnaderna för fartygsägare. Tyngre skatter bör införas på den ortodoxa kyrkan, som bara betalade ett par miljoner euro i skatt under 2014.

7. Skatt på små inkomster och förmögenheter och på viktiga varor och tjänster bör minskas avsevärt. Detta skulle gynna majoriteten av befolkningen. En hel rad grundläggande allmännyttiga tjänster bör vara gratis (kollektivtrafik, elektricitet och vatten till en viss begränsad konsumtionsnivå, etc.) Dessa sociala rättvisa åtgärder skulle återuppliva konsumtionen.

8. Kampen mot skatteflykt måste intensifieras genom att etablera betydande avskräckande medel. Betydande belopp kan således återvinnas.

9. En omfattande offentlig plan för att skapa arbetstillfällen bör genomföras för att återuppbygga de offentliga tjänster som förstörts av år av åtstramning (till exempel hälsa och utbildning) och för att bana väg för den nödvändiga ekologiska övergången.

10. Detta stöd till den offentliga sektorn bör åtföljas av åtgärder som ger aktivt stöd till små privata företag som är viktiga delar i den grekiska ekonomin.

11. Åtgärder för offentlig inhemsk upplåning kan antas genom att utfärda offentliga skuldebrev inom nationsgränserna. I själva verket måste staten kunna låna för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen, till exempel genom att utföra allmännyttiga arbeten. En del av detta arbete kan finansieras genom den nuvarande budgeten genom bestämda politiska val, men statens upplåning skulle kunna göra det möjligt för andra projekt, mer omfattande - till exempel massiv utveckling av kollektivtrafiken för att ersätta personbilar; utveckla användningen av förnybar energi; skapa eller återupptagande lokala järnvägstjänster i hela städer och tätortsdelar; renovera, rehabilitera eller bygga offentliga byggnader och subventionerade bostäder och samtidigt minska energiförbrukningen och tillhandahålla högkvalitativa bekvämligheter. Sådana åtgärder kan också finansiera en ambitiös plan för skapande av arbetstillfällen som beskrivs ovan.

Folklig mobilisering är alternativet till kapitulation

Det är angeläget med en transparent politik för offentlig upplåning. Vårt förslag är:

1. Offentlig upplåning bör syfta till att garantera en förbättring av levnadsvillkoren, liksom förkastandet av logiken av miljöförstöring.

2. Offentlig upplåning måste bidra till en omfördelning av välstånd och minska ojämlikheter. Därför föreslår vi att de finansiella institutionerna, stora privata företag och förmögna hushåll vara juridiskt bunden att köpa - i proportion till deras förmögenhet och inkomster - icke-indexerade statsobligationer till 0% ränta. Resterande befolkning kan frivilligt förvärva statsobligationer till en ränta som garanterar en verklig och positiv avkastning (t.ex. 3%), utöver inflationen. Så om den årliga inflationen är 2%, kommer räntan som staten betalat för det aktuella året uppgå till 5%. En sådan politik av positiv särbehandling (liknande dem som antagits mot rasförtryck i USA, kastsystemet i Indien, eller ojämlikhet mellan könen) kommer att resultera i skatterättvisa och mindre ojämlik fördelning av välståndet.

Slutligen bör de grekiska myndigheterna se till att revisionsutskottet samt andra utskott som arbetar med memorandum och krigsskadestånd kan fortsätta sin uppgift.

Andra ytterligare åtgärder som kan demokratiskt debatteras och genomföras på brådskande basis kan komplettera dessa första nödåtgärder som grundar sig på följande fem pelare:

- Socialisera banker och en del av valutaskapandet.
- Förebygga skattefusk och inrättandet av en rättvis skattereform för att ge staten de resurser som krävs för att genomföra dess politik.
- Att skydda offentlig egendom, inklusive det nationella kulturarvet, och placera den i tjänst hos hela samhället.
- Rehabilitera och utveckla de offentliga tjänsterna.
- Stöd till lokala privata företag.

Det är också viktigt att lansera Grekland i en strukturomvandling av demokratisk förändring med aktivt medborgerligt deltagande. För att uppnå en sådan konstituerande process, måste Grekland sammankalla ett val av en konstituerande församling för att utarbeta en ny demokratiskt vald konstitutionen. När den konstituerande församlingen - som bör fungera på grundval av klagomål och förslag som inkommit från folket - antar förslaget, kommer det att läggas fram för folkomröstning.

Lämna eurozonen. Efter att det grekiska parlamentet antog det katastrofala avtalet av den 13 juli, måste ett alternativ innefatta möjligheten att frivilligt lämna euroområdet om det grekiska folket stöder denna möjlighet. Det här alternativet väcks av det grekiska parlamentets kapitulation den 16 juli och av själva innehållet i avtalet. Dessutom kommer det grekiska folket snart att förstå att om de vill ha en framtid som innefattar rättvisa och frigörelse, måste Grekland komma ur eurozonen. I det här fallet är ovanstående förslag fortfarande giltiga, särskilt socialiseringen av bankerna, liknande förstatligandet av Frankrikes banksystem efter befrielsen. Dessa åtgärder bör kombineras med en betydande valutareform, inspirerad av det system som infördes av den belgiska regeringen efter andra världskriget. Denna reform kommer särskilt att syfta till att minska inkomsterna hos de som blev rika på bekostnad av andra. Principen är enkel: under övergången till en annan valuta, ska det inte finnas någon automatisk paritet mellan den gamla och den nya valutan (den befintliga euron mot en ny drachma, till exempel) utöver en viss gräns.

Det belopp som överstiger gränsen måste blockeras på ett spärrat konto och dess ursprung måste motiveras och bestyrkas. I princip kommer alla belopp som överstiger den angivna taket bytas ut vid en mindre gynnsam ränta (till exempel två tidigare euro mot en ny drachma). När ett kriminellt ursprung kan bevisas kan summan även vara förverkad. En sådan valutareform skulle fördela en del av rikedomen på ett socialt rättvist sätt. Ett annat syfte med reformen är att minska pengar i omlopp för att bekämpa inflationsutvecklingen. För att vara effektiv, måste strikt kontroll över kapitalrörelser och valuta fastställas.

(Något förkortad)

Bloggat: Kildén & Åsman

Bloggar om politik, grekland  intressantInga kommentarer: