tisdag 11 augusti 2015

Krisen för biologisk mångfald

...och den gröna vänstern
En artikel av Alan Thornett

I denna uppsats kommer jag att göra fyra påståenden som kan vara kontroversiella:
1. Den biologiska mångfalden är planetens mest värdefulla resurs. Det är också den mest missbrukade och hotade.
2. Att kollapsen i den biologiska mångfalden som vi bevittnar i dag - det största massutdöendet på 65 miljoner år - är den viktigaste parametern i hela den ekologiska krisen.
3. Att de flesta miljöaktivister - däribland marxister och den gröna vänster - inte tillräckligt har förstått detta eller satt det på dagordningen.
4. Att detta innebär att vänstern i allmänhet har en felaktig inställning till hela den ekologiska krisen.

Detta upplägg är därför en vädjan till marxister och den gröna vänstern, att göra krisen i den biologiska mångfalden - som är verkligt katastrofal - långt mer central i sin analys av den totala ekologiska krisen än hittills.

De har rätt i faran av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, avsmältning vid polerna och stigande havsnivåer, och de har rätt i motståndet mot kapitalismens profitjakt och den härskande produktivism-kulturen. Men alltför ofta bli krisen i den biologiska mångfalden, antingen utelämnad eller undervärderad.

Inte för att den katastrofala kollapsen för den biologiska mångfalden, som vi bevittnar, ifrågasätts av marxister eller av den gröna vänstern. Det finns en bred acceptans för att mellan 40 och 50 procent av alla arter potentiellt kan ha vara utrotad i mitten av detta århundrade, och att 25 procent av alla däggdjursarter för närvarande hotas av utrotning, när den naturliga utrotningstakten skulle vara runt en vart 700:e år. Den mest katastrofala situation ses bland groddjur (grodor, paddor, salamandrar), där den nuvarande utrotningshastigheten är ofattbara 45.000 gånger högre än den naturliga utrotningshastigheten.

Det råder enighet om att de tropiska regnskogarna, som innehåller stora mängder av jordens arter, har allvarliga problem. Mer än hälften av världens regnskogar har redan försvunnit på grund av jakt på virke och jordbruksmark.

Det råder enighet om att de marina ekosystemen har allvarliga problem på grund av stigande temperaturer, föroreningar och överfiske. Korallreven är döende. Marina ryggradslösa djur som bildar skal av kalk [sniglar, räkor, musslor, vissa typer av plankton] går en dyster framtid till mötes på grund av försurning. Oceanerna är nu betydligt surare jämfört med den förindustriella perioden, då en tredjedel av CO2-utsläppen absorberas och bildar kolsyra. Det finns också en växande acceptans för att vi bevittnar den största utrotningen av arter på 65 miljoner år. Då var det i slutet av kritaperioden, då två tredjedelar av alla arter försvann på en mycket kort tid. Att vår tid nu kan anges som det sjätte stora biologiska massutdöendet, visar bara hur betydande förändringar vi ser.

Varför är vänstern på efterkälken?

Frågan är varför vänstern har hamnat på efterkälken när det gäller krisen i den biologiska mångfalden? En möjlighet är att ämnet har en tendens att ta upp frågor som vänstern traditionellt har varit (och är) ovillig att diskutera, till exempel frågan om den explosiva befolkningstillväxten.

Stora delar av vänster har uppfattningen att befolkningen har ingen direkt inverkan på planetens ekologi, trots att vi har passerat 7 miljarder människor och växer med 80 miljoner per år. Därför finns det ingen anledning att titta på frågan. Denna tolkning är särskilt svårt att upprätthålla när man diskuterar kollapsen av den biologiska mångfalden.

I den mån som befolkningstillväxten diskuteras inom vänstern sker det ofta i skenet av Thomas Malthus - den reaktionära 1800-talsekonom och präst som rekommenderade att låta de fattiga svälta för att hålla befolkningen nere och förhindra sjukdomsutbrott. Detta skapar en föreställning om att det skulle vara neo-maltesiskt (eller värre) att se den nuvarande befolkningstillväxten som problematisk.

I mina ögon var befolkningstillväxten inte är ett problem i ekonomin för ett sekel sedan, men är ett problem i ekologin och för den biologiska mångfalden under de 20:e och 21:a århundradena. Marx och Engels hade rätt i sina polemik mot Malthus, men deras argument säger ingenting om den effekt som en befolkning på 9, 10 eller 11 miljarder människor kommer att ha i världen idag.

Tanken att befolkningstillväxten i dag inte har någon inverkan på den ekologiska balansen, har i mina ögon ingen mening. Den ekologiska krisen kan naturligtvis inte reduceras till bara en fråga om befolkningstillväxt, men är en av de större faktorerna, särskilt när det gäller biologisk mångfald.

EO Wilson skrev följande: "Människans demografiska framgångar har fört världen till denna kris för den biologiska mångfalden. Människor - däggdjur på ca 50 kg och medlemmar av en grupp primater som normalt kännetecknas av ett fåtal individer - har blivit 100 gånger mer talrika än något jämförbart djur i livets historia. På alla jämförbara punkter är människan en organisk abnormitet. Vår art upptar mellan 20 och 40 procent av den solenergi som absorberas av landväxternas organiska material. Det finns ingen möjlighet att vi kan konsumera så våldsamma resurser utan det får drastiska konsekvenser för andra organismer."

Det är sant att frågan är något mer komplicerad än Wilson framställer det. Till exempel har befolkningstillväxten inte en större effekt på utsläppen av koldioxid och klimatförändringarna eftersom de högsta födelsetalen för närvarande är koncentrerade till de fattigaste regionerna, som också har lägst CO2-utsläpp. När det gäller den biologiska mångfalden är det dock det ekologiska fotavtrycket, som är den avgörande faktorn, inte CO2-utsläppen.

Detta är en signifikant skillnad. Det ekologiska fotavtrycket mäter den totala belastningen på miljön, inte bara CO2-utsläpp. Därför inkluderas basen för att upprätthålla liv, jordbruksmark, rent vatten och livsrum. Vidare ingår föroreningar, avskogning, avfall och gifters negativa effekter på naturen, bland annat habitat, födotillgång och reproduktion hos vilda djur. Det är en helhetsbild som det ekologiska fotavtrycket visar.

Artikeln är förkortad. Fortsättning följer med en andra del.

Bloggar om politik, miljö  IntressantInga kommentarer: