torsdag 1 oktober 2015

Klimatkatastrof på väg

...klimat eller kapitalism?

Jordens klimat förändras snabbt, mycket snabbare än experterna trott. Det råder ingen tvekan om vad som orsakar detta: uppvärmningen av atmosfären till följd av utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från förbränning av olja, kol och naturgas.

Jorden har värmts med 0,8° C grader under de senaste två århundradena. Detta är tillräckligt för att orsaka en höjning av havsnivån med nästan två meter under århundradena framöver. Ingen kan stoppa det. Hundratals miljoner människor kommer att tvingas att flytta, miljontals hektar odlingsmark kommer att gå förlorade och stadsområden måste evakueras. Folken i söder, som är minst ansvariga, kommer att vara de mest drabbade.

Regeringarna har ignorerat varningarna. Tjugotre år efter toppmötet i Rio ökar de årliga utsläppen av globala växthusgaser dubbelt så snabbt som på 1990-talet. Trots den ekonomiska krisen!

Med den här takten kommer uppvärmningen i slutet av seklet inte att vara 2° C utan 6° C. Detta kommer att leda till fruktansvärda katastrofer, som är helt otänkbara.

COP 21: Blå dunster i ögonen på folket, gåvor till direktörerna

Brådskan är intensiv eftersom de åtgärder vi måste vidta har skjutits upp i årtionden.

De "utvecklade" länderna måste omedelbart inleda en minskning av utsläppen med minst 10% per år och helt eliminera dem till 2050. De största tillväxtländerna måste snabbt följa efter. Andra länder har fortfarande en marginal, men den minskar snabbt.

Om ingenting förändras, kommer mängden olja, kol och naturgas som fortfarande kan förbrännas utan att den globala uppvärmningen överstiger 2° C att vara uttömda 2030.

FN:s 21:a konferens om klimatet (COP21) kommer att hållas i Paris i december 2015. De politiska ledarna försöker lura oss genom att säga att den här gången kommer de att sluta ett "ambitiöst" avtal.

Det är sant att de kan ingå ett avtal för att rädda ansiktet. Men vad som är säkert är att detta avtal kommer att vara helt otillräckligt miljömässigt och mycket socialt orättvist. Dess innehåll bestäms i förväg av åtaganden från de stora förorenarna: USA, EU, Kina, Japan, Australien och Kanada. På grundval av detta kommer uppvärmningen av jorden vara minst 3,6 till 4° C vid slutet av seklet.

Dessa åtaganden förhandlas med industriella och finansiella lobbygrupper och anpassas till deras intressen. De multinationella företagen gnuggar sina händer inför utsikterna att nya marknader öppnar sig: kolmarknader, "grön" teknik, trädkompensation, koldioxidavskiljning, anpassning till effekterna av den globala uppvärmningen och så vidare.

Men en uppvärmning av 4° C innebär en höjning av havsytans nivå med 10 meter på lång sikt samt mer omedelbara effekter: accelererande förlust av biologisk mångfald; fler stormar, cykloner, torka, översvämningar, värmeböljor, minskning av jordbrukets produktivitet och så vidare.

Rädda kapitalismen eller klimatet?

Sanningen har fastställts i årtionden. IPCC är ett mellanstatligt organ; de nationella regeringarna förväntas att engagera sig i huvuddragen i dess rapporter. Tekniska lösningar finns, de ekonomiska medlen också. Så varför vidtar regeringarna inte nödvändiga åtgärder? Varför rekommenderar de falska eller farliga "lösningar" som skiffergas, biobränslen, kärnkraft, geo-engineering och så vidare?

Svaret är enkelt: eftersom regeringarna är till gagn för de multinationella företagen och bankerna som utkämpar ett konkurrenskrig för maximal vinst, ett krig som manar företagen att producera ännu mer (och därmed förbruka mer resurser) och mer än 80% av den energi de använder kommer från kol, olja och naturgas.

För att rädda klimatet: 1) 4/5 av de kända reserverna av fossila bränslen måste förbli under jord; 2) energisystem baserade på dessa fossila källor (och kärnkraft) måste förstöras så snart som möjligt, utan ersättning; 3) produktion som är skadlig, onödig eller föråldrad måste överges, i syfte att minska förbrukningen av energi och andra resurser; 4) det despotiska och ojämlika produktivistiska och konsumistiska systemet måste ersättas av ett förnybart system, ett som är effektivare, decentraliserat, socialt och demokratiskt.

Det är möjligt att stoppa klimatkatastrofen och samtidigt garantera ett värdigt liv för alla. På ett villkor: att man vidtar antikapitalistiska åtgärder. Regeringarna föredrar att förstöra planeten och framkalla livsfara för hundratals miljoner fattiga människor, arbetare, bönder, kvinnor och ungdomar som redan är offer för klimatförändringen och hotar mänskligheten med ett barbariskt kaos medan vapenhandlare profiterar.

Kapitalet ser natur och arbete som sin egendom. Det finns inget val mellan akuta klimatåtgärder och social rättvisa; det är en och samma kamp. Låt oss mobilisera. Bortom COP21, bekräfta våra rättigheter, utveckla vår kamp, låt oss bygga våra gemensamma aktioner och bygga en planetmassrörelse.

Alla till handling, tillsammans på alla fronter

De multinationella fossilföretagen behöver utöka sitt grepp. Låt oss stoppa dem. Mobilisera mot de infrastrukturprojekt som befinner sig i deras tjänst: de nya flygplatserna, de nya rörledningarna, nya motorvägarna, och nya galenskapen med skiffergas. Fördöm skatte- och övriga förmåner som erbjuds sjöfart, luft- och vägtransportföretag.

De "utvecklade" krafter, som är huvudsakligen ansvariga för den globala uppvärmningen, vänder sedan ryggen åt de flyktingar som skapas av de kriser som deras politik för dominans och grov beväpning orsakar. Avvisa murarna och lägren i fästning Europa, kräv att klimatflyktingar ges rätt till asyl.

Agribusiness och träindustrin svarar för 40% av utsläppen av växthusgaser. Mobilisera mot GMO, stöd lokalt ekologiskt småskaligt jordbruk och livsmedelssuveränitet. Bygg nätverk och sammanslutningar av producenter-konsumenter. Stöd ursprungs-folkens rättigheter till sina resurser och kamp av kvinnor som producerar 80% av maten i länderna i Syd.

Vi bevittnar en katastrof för biologisk mångfald. Den sjätte utrotningen som vi känner till: den största utrotningen av arter sen dinosauriernas försvinnande. Mellan 40 och 50 procent av alla arter på planeten kan vara utrotade vid mitten av århundradet. En fjärdedel av alla däggdjursarter riskerar för närvarande att utrotas jämfört med naturlig utdöendehastighet av bara en art var 700:e år. Organisera för att skydda den biologiska mångfalden.

Allas rätt till en anständig standard av bostäder, till rent vatten, transporter, uppvärmning och ljus, är bra för klimatet och för sysselsättningen. Organisera för att säkra vatten, transporter och isolering och renovering av bostäder i offentlig sektor, under kontroll av producenter och arbetstagare.

Den produktivistiska och konsumistiska galenskapen i möbler, textilier, elektronik, förpackningar etc har bidragit mycket till den globala uppvärmningen. Avvisa engångsprodukter, produkter som har planerat åldrande, som inte går att reparera eller är icke-återvinningsbara. Organisera stöd till arbetarna i dessa sektorer, särskilt i länder där lönerna är låga.

Arbetstagare bör inte bära kostnaderna för övergången. Arbetare i slösaktiga, skadliga, förorenande industrier bör mobilisera för kollektiv omvandling utan förlust av lön, till socialt nyttiga och miljömässigt ansvarsfulla funktioner.

Rätten till fri tid är bra för klimatet, för hälsa och för sysselsättningen. Låt oss mobilisera för att alla ska kunna arbeta mindre och genom en minskning av arbetstiden med bibehållen lön, med kompenserande rekrytering och minskning av arbetstempo.

De fossila multinationella företagen och bankerna blockerar omställningen. Kräv desinvestering av dessa sektorer. Utvisa den privata sektorn från energi och finans, utan ersättning eller utköp. Detta är en oundgänglig förutsättning för att samhället ska kunna organisera övergången snabbt och rationellt. Energi är en gåva av naturen, den måste inte tillhöra någon. Låt oss mobilisera en offentlig energitjänst, decentraliserad, under kontroll av arbetstagare och användare.

Ekosocialism eller barbarism?

Klimatkrisen ger en stor aktualitet åt alternativen "socialism eller barbari". En verklig revolution är nödvändig. Vi måste förändra allt! Inte bara för att distribuera frukterna av vårt arbete på ett jämlikt sätt, utan också för att bestämma vad vi producerar och hur vi producerar och för att ifrågasätta de roller som den patriarkala kapitalismen ger män och kvinnor.

Kort sagt, är det ett skifte av civilisation, en övergång till ett nytt samhälle, ekosocialistiskt, ekofeministiskt, som bygger på solidaritet och respekt för miljön. Ett samhälle där de stora ledningsbesluten, prioriteringarna av produktion och konsumtion inte längre kommer att tas av en handfull exploatörer, byråkrater eller pseudo-experter som styrs av vinst, utan av alla. Denna förändring kommer inte genom val, men genom vår kamp. Alla tillsammans kan vi införa det, om vi vill!

Fjärde Internationalens byrå 21 sept 2015

Översättning från International Viewpoint


Bloggar om politik, klimat  IntressantInga kommentarer: