tisdag 10 november 2015

38 utsatta förorter

...en ny underklass växer fram
En ny underklass av utlandsfödda, deras barn och barnbarn

Landet utanför. Förorter som har de lägsta inkomsterna och sämsta resultaten - i skolan och på arbetsmarknaden. Nästan fyra procent av alla vuxna i arbetsför ålder bor i dessa 38 förorter där befolkningen ökat dubbelt så snabbt som i hela riket.

Sverige har fått en ny underklass under 2000-talet, som består av utlandsfödda, deras barn och barnbarn. Människor med de lägsta inkomsterna, de sämsta skolresultaten, den högsta arbetslösheten, det minsta valdeltagandet och det största bidragsberoendet.
En underklass som består av cirka fyra procent av den arbetsföra befolkningen mellan 20 och 64 år, och som lever alltmer isolerad från landets majoritetsbefolkning.
Fattiga förorter alltmer fattigaSverige glider isär. Etniskt, ekonomiskt och geografiskt. De fattiga förorterna har blivit allt fattigare jämfört med övriga riket under 2000-talet – i takt med att allt fler med svensk bakgrund flyttat därifrån.
I flera förorter är de med svensk bakgrund färre än en tiondel av invånarna, enligt de senaste siffrorna från integrationsdatabasen på Statistiska centralbyrån (SCB).  I Herrgården till exempel, som är en del av Rosengård i Malmö, betecknas i dag knappt två av hundra invånare som ”svenskar”.
Dessa förorter tar emot en stor del av ny invandring i Sverige. Efter mer än fem år i landet har inte mer än 30-35 procent jobb. 
De är längst ifrån jobb. Arbetslösheten i Sveriges fattiga och invandrartäta 38 förorter är nästan dubbelt så hög som i övriga landet. De 38 förorterna står för högsta andelen fattiga, de sämsta skolresultaten, det lägsta valdeltagandet och det största bidragsberoendet.
Företrädare för kapitalet vill ha sänkta ingångslöner och försämrade anställningsvillkor för att anställa. En annan väg är att utbilda för de bristyrken som finns.
Barnen från förorten utklassade från skolan. Klyftorna ökar, både mellan elever och skolor, beroende på bostadsort och föräldrarnas bakgrund. Elever som bor i fattiga miljonprogramsområden löper dubbelt så hög risk att gå ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet som övriga elever.
Sveriges lägsta valdeltagandeI kommunvalet 2014 använde bara 60 procent av väljarna i 38 fattiga och invandrartäta förorter sin röst, vilket är hela 23 procentenheter lägre än rikssnittet. I valet till riksdagen var valdeltagandet något högre, men fortfarande mer än 20 procentenheter lägre än i hela landet.
Också när det gäller andelen valda är gapet stort mellan de invandrartäta förorterna och riket. Andelen valda till riksdag, kommun och landsting i hela landet var nästan fyra gånger högre än i de invandrartäta förorterna valet 2014.
Ta del av tidningen Arbetets granskning av tillståndet vad gäller den så kallade integrationen. En skrämmande läsning. Resultatet av en lång tids politik för massarbetslöshet och växande klassklyftor. Sverige kan bättre. Vi behöver en omfördelning av rikedomen för att kunna satsa på utbildning, bostadsbyggande, utbyggnad av välfärden, kollektivtrafiken och omställning för en hållbar framtid.

Arbetet: 38 utsatta förorter

Arbetet: Landet utanför


Bloggar om politik, klassamhälle  Intressant

Inga kommentarer: