torsdag 14 januari 2016

Kvinnor och män var jämlika från början

...säger forskare efter ny vetenskaplig studie
"Jämställdhet mellan könen är en av de viktiga förändringar som skiljer ut människan. Det har egentligen inte lyfts fram tidigare"

Studie visar att stammar av moderna jägare-samlare verkar på jämlik basis, vilket tyder på att ojämlikheten var en villfarelse som kom med uppkomsten av jordbruket.

Våra förhistoriska föregångare porträtteras ofta som spjutsvingande vildar, men de tidigaste mänskliga samhällena har sannolikt grundats på upplysta egalitära principer, enligt forskare.

En studie har visat att i dagens jägare/samlare-samhällen, tenderar män och kvinnor att ha lika stort inflytande på var deras grupp bor och vem de lever med. Resultaten utmanar tanken att jämställdhet mellan könen är en ny uppfinning, vilket tyder på att det har varit normen för människor under större delen av vår evolutionära historia.

Mark Dyble, en antropolog som lett studien vid University College London, säger: "Det finns fortfarande denna spridda uppfattningen att jägare-samlare är mer macho eller mansdominerad. Vi vill hävda att det var endast med framväxten av jordbruk, när folk kunde börja samla resurser, som ojämlikheten kom".

Dyble säger de senaste rönen tyder på att jämställdhet mellan könen kan ha varit en överlevnadsfördel och spelade en viktig roll i att forma det mänskliga samhället och evolutionen. "Jämställdhet är en av en viktig svit av förändringar i social organisation, inklusive saker som parbindning, våra stora, sociala hjärnor, och språk, som skiljer människan", sade han. "Det är en viktig sak som inte egentligen uppmärksammats tidigare."

Studien, som publiceras i tidskriften Science, undersökte den skenbara paradoxen att samtidigt som folk i jägare- och samlarsamhällen visar starka preferenser för att leva med familjemedlemmar, lever de i praktiken i grupper med en tendens att innehålla få närbesläktade individer.

Forskarna samlade genealogiska data från två jägare- och samlar-populationer, en i Kongo och en i Filippinerna, inklusive släktrelationer, rörelser mellan läger och uppehållsmönster, genom hundratals intervjuer. I båda fallen tenderar människor att leva i grupper om cirka 20, flyttar ungefär var tionde dag och livnär sig på jagat vilt, fisk och samlade frukt, grönsaker och honung.

Forskarna konstruerade en datormodell för att simulera processen för lägerurval, baserat på antagandet att människor skulle välja att fylla ett tomt läger med sina nära anhöriga: syskon, föräldrar och barn.

När endast det ena könet hade inflytande över processen, som normalt är fallet bland mansdominerade boskapsskötare och odlare, uppstod snäva knutpunkter för besläktade individer. Dock förväntades det genomsnittliga antalet besläktade individer bli mycket lägre när män och kvinnor har lika stort inflytande - tätt matchande vad som sågs i de populationer som studerades.

"När endast män har inflytande över vem de lever med, är kärnan i varje samhälle ett tätt nätverk av närstående män med makarna i periferin", säger Dyble. "Om män och kvinnor bestämmer, behöver man inte få grupper om fyra eller fem bröder som bor tillsammans."

Författarna hävdar att jämställdhet mellan könen kan ha visat sig vara en evolutionär fördel för tidiga mänskliga samhällen, eftersom det skulle ha främjat omfattande sociala nätverk och ett närmare samarbete mellan obesläktade individer. "Det ger dig ett betydligt mer expansivt socialt nätverk med ett större utbud av kamrater, så inavel blir en mindre fråga", sade Dyble. "Och du kommer i kontakt med fler människor och du kan dela innovationer, vilket är något som människor gör framför andra."

Dr Tamas David-Barrett, beteendevetare vid University of Oxford, instämmer: "Detta är ett mycket välstrukturerat resultat", säger han. "Om du kan spåra dina anhöriga längre bort, kan du ha ett mycket bredare nätverk. Allt du behöva göra är att stråla samman då och då för någon form av fest."

Studien tyder på att det var först med början av jordbruket, när folk kunde samla resurser för första gången som en obalans uppstod. "Män kan börja att ha flera hustrur och de kan ha fler barn än kvinnor", säger Dyble. "Det lönar sig mer för män att börja samla resurser och blir fördelaktigt att bilda allianser med manliga släktingar."

Dyble sade att jämlikhet även kan ha varit en av de viktiga faktorer som skiljer våra förfäder från våra primat-kusiner. "Schimpanser lever i ganska aggressiva mansdominerade samhällen med tydliga hierarkier", sade han. "Som ett resultat, träffar de inte tillräckligt många vuxna under sin livstid för att teknologi ska kunna upprätthållas."

Resultaten verkar stödjas av kvalitativa observationer av jägare- och samlargrupper i studien. I den filippinska populationen är kvinnorna involverade i jakt och honungsinsamling och medan det fortfarande finns en arbetsfördelning, bidrar övergripande män och kvinnor med lika många kalorier till lägret. I båda grupperna är monogami normen och män är verksamma i barnomsorgen.

Andrea Migliano, vid University College London och tidningens ledande författare, sade: "Könens jämställdhet visar ett scenario där unika mänskliga egenskaper, såsom samarbete med obesläktade individer, kan ha uppstått i vårt evolutionära förflutna."

En översättning från Guardian.

PS. En kommentar: Det här har lyfts fram tidigare. Det är många som, åtminstone sen mitten av 1800-talet har försökt fästa blickarna på att det är mycket som tyder på att människans första och längsta samhällsform, jägare/samlare-stenåldern, var ett jämställt samhälle. Kanske är dessa forskare, som Guardian skriver om, någonting på spåren?


Bloggar om politik, historia  Intressant


Inga kommentarer: